03.001 Frederikus (Frederijkes of Fridericus) Hamminck (ook Hammingh of Hamming), geboren Groningen, en aldaar gedoopt 16 meij 1733 in de Martinikerk, zoon van Egbert en Aeltien van Marum. (02.003), beroep: koopman

Huwde: (ondertrouw) Winsum 18.12.1757 Swaantje Wilhelmus, geboren Winsum, overleden 15.08.1760 Groningen .

Trouwen Frederikus Hamminck en Swaantje Wilhelmus
Trouwen Frederikus Hamminck en Swaantje Wilhelmus.

Kinderen:

  1. Swaandina, gedoopt Winsum 24 augustus 1760.
Swaandina Hamminck, dochter van Fredeikus Hamminck en Swaantje Wilhelmus.
Swaandina Hamminck, dochter van Fredeikus Hamminck en Swaantje Wilhelmus.

Uit Groninger gedenkwaarigheden, A. Pathuis. 4208
1760 den 15 Augustus is Swaantjen Wilhelmus de vrouw van Frederijkes Hamming. Heere gerust enz. Zie D.T.B. No. 555, ondertrouw 18 december 1757, Vergelijk Ver. G.D.W. No 750.

03.002 Adriaan Hamminck, geboren Groningen, en aldaar gedoopt 5 July 1736 in de Martinikerk, zoon van Egbert en Aaltien van Marum. ( 02.003).

Huwde:

?????????, overleden na 1761. Deze vrouw is als “ Weduwe Hamming” getuige bij het huwelijk van haar zwager Berend Hamminck met Anna Jans Tempel, 13.08.1761.

03.003 Berend (Berent of Beerent) Egberts Hamminck, ook Hammingh, geboren Poelestraat Groningen 05 oktober 1731, en aldaar gedoopt 26 May 1741 in de Martinikerk, zoon van Egbert en Aaltien van Marum. ( 02.003). (Mijn stamlijn) Overleden Maarhuizen 29.01.1808, 66 jaar, nalatende 3 kinderen uit 2 huwelijken; uit 1e huwelijk Janna en Egbert en uit 2e huwelijk Gerhardus (mijn stamlijn)

Berent Hamminck, zoon van  Egbert Hamminck en Aaltien van Marum.
Berent Hamminck, zoon van Egbert Hamminck en Aaltien van Marum.

Beroep: landbouwer, ouderling der Gemeente Obergum en Maarhuizen.

Huwde 1: Den Ham 06.09.1761 Kerkelijke gemeente – Den Ham en Fransum (huwelijkscontr. 13.08.1761) Anna Jans Tempel, weduwe van Willem Jaspers, doop 11 juni 1741 Klein Garnwerd Oostum, dochter van Jan Jacobs Tempel, gecommitteerde Raad, landbouwer op Alinghuizen te Klein Garnwerd en Corneliske Reets (Reerdts), geboren 03.02.1685 te Garnwerd en overleden Maarhuisen voor 11.07.1791.

Anna Jans Tempel en Willem Jaspers van Niehove huwde Garnwerd 12-12-1758 Kerkelijke gemeente – Garnwerd en Oostum. Het huwelijk is voltrokken ten huise van Jan Jacobs Tempel en Corneliske Reerdts in de hoek op Alingehuis. In een aantal stukken staat dat Jan Jacobs Tempel de stiefvader zou zijn van Anna Jans. Corneliske Reerdts zou gehuwd geweest zijn met Geert Reijnders, kinderen Reinder en Hilje.

Huwde 2: Obergum 11.07.1791 Baflo, Ranum, Maarhuizen en half Mensingeweer,
Aaltje Gerhardus (Gerrards of Geerts) Muller (Mulder), j.d. gedoopt 18.08.1754, overleden Maarhuizen 14.04.1808, dochter van Gerhardus Martens Mulder, landbouwer en Stijntje Jacobs Tempel. Aaltje Gerards Muller is op een leeftijd van 54 jaar, overleden op 14-04-1808 te Maarhuizen.

Aaltje heeft de achternaam Muller net als haar broer Marten Gerarts Muller (getuige op haar huwelijk), haar vader noemt zich Mulder.

Getuige bij het huwelijk Aaltjen Gerrads Mulder en Beerent Egberts Hamming: bruidegoms zijde; Jan Tempel Hamming, mondige zoon; Jacobus Herema, schoonzoon; Jan Willems Smit, aangetrouwde oom en voormond; Eijbe Hoexum, oudneef en sibbe; Freerk Jacobs, vreemde voogd over bruidegoms minderjarige zoon.

Kinderen uit huwelijk Hamming-Tempel:
1. Janna, geboren Den Ham, gedoopt Fransum 21.03.1762. volgt 04.001
2. Egbert, geboren Obergum, gedoopt Fransum 24.03.1763. Jong gestorven.
3. Jan Tempel, geboren Obergum, en aldaar gedoopt 20.10.1765. Overleden na 1791 en voor 1808. Hij is getuige tijdens het huwelijk van zijn vader met Aaltjen Gerrads Muller. volgt 04.001A
4. Aaltien (ook geschreven als Aeltien), geboren Obergum, en aldoor gedoopt 20.03.1767. Overleden na 1808. Ongehuwd of jong gestorven.
5. Corneliske, geboren Obergum, en aldaar gedoopt 20.01.1769. Overleden voor 1808. Ongehuwd of jong gestorven
6. Egberdina (ook geschreven als Egbertina), geboren Obergum en aldaar gedoopt 17.06.1770. Overleden voor 1791. Ongehuwd of jong gestorven
7. Egbert, geboren Obergum, gedoopt Maarhuizen 30.04.1775. volgt 04.002
8. Grietje, geboren Obergum, leeft in 1808, ze wordt genoemd bij overlijden ouders.

Kinderen uit huwelijk Hamming-Muller (Mulder):
9. Gerhardus Berents, geboren Maarhuizen, gedoopt Obergum 27.07.1794. volgt 04.003. (Mijn stamlijn)
10. Aaltje Berents, geboren Obergum en aldaar gedoopt 09.12.1792, overleden voor 1808. Ongehuwd of jong gestorven.


Uit de diverse archieven, hier komt naar voren dat de naam Hamming op verschillende manieren wordt geschreven:

* Den 6 september 1761 in den huwelijkse staat gevestigd op den Ham Berend Hammink van Groningen en Anna Tempel Jansd, welke zonder te voren waren aangekondigd.

* Den 28e Augustus 1791 en 2 volgende Zondagen hebben hunnen Huwelijks voorstellingen aangekondigd, Berend Hammingh van Groningen, woonachtig op Maarhuijzen, ouderling der Gemeente en Aaltjen Gerhards Mulder JD van Winsum, zijnde na vertoning harer attestatie van Winsum, den 22 September hier in den huwelijkse staat ingezegend.

* Berend Hammingh, ouderling op Maarhuizen, gekomen met attestatie van den Ham, in ‘t Westerquartier, in september 1765 overleden 29 Januari 1808.

* Den 8 Februari is door Jan Bruins, als lijkbezorger, kennis gegeven dat op den 29ste Januari was overleden Berend Hamming, oud 66 jaar en 8 maanden, hebbende gewoond en zijnde overleden te Maarhuizen, zijnde eerst gehuwd geweest met Anna Jans Tempel en daarna met Aaltje Gerards Mulder. Nalatende uit het eerste huwelijk een zoon Egbert Hamming benevens twee kleinkinders Grietje en Janna geheten, zijnde dochters van Jacobus Herema en Janna Hamming, en uit het tweede huwelijk een zoon Gerhardus Hamming, zijnde ook nog Aaltje Gerhards Mulder, als Weduwe in leven.

* Den 18 April is door Jan Bruins, als Lijkbezorger, kennis gegeven dat den 14 April op Maarhuizen, was overleden Aaltje Gerhards Mulder, aldaar woonachtig, weduwe van wijlen Berend Hammingh, oud zijnde 59 jaren. Nalatende een zoon Gerhardus Hammingh geheten.

* LX1.d.j. Rechtelijke Archieven, d.d. 13 Augusti 1761. Huwelijkscontract tussen Berent Hammingh, als bruidegom ten eenre – en de deugtsame Anna Jans Tempel, weduwe van Willem Jaspers, als bruid ten andere.
Dedigslieden aan de bruidegomszijde waren: Aaltje van Marum, weduwe van Egbert Hammingh, als moeder. Frederikus Hammingh, als volle broeder. B. Van Marum als volle oom.
Aan des bruidszijde: Jan Jans Tempel als stedevader. Corneliske Reets als volle moeder, Jan Willems Smit, als swager. Hilje Geerts, als halfzuster. Derk Jacobs Tempel als volle oom. Auktjen Jacobs Tempel als volle moei. Aaltje Jacobs Tempel als volle moei.

* Trouwboek van Groningen: Berent Hammink van Groningen, en Anna Jans Tempel van Klein Garnwerd, weduwe van Willem Jaspers, pro qua Claas Geerts als daartoe versagt en kerkelijke attestatie van den Ham in dato 21 deser Hyr van attestatie gepasseerd met belastingen tot den Ham, 22 Augustus 1761.

* Uit Doop en Trouwboeken van Ham en Fransum. Ledematen: Anno 1765 den 24 Maart, des Heeren Heilig Avondmaal gehouden te Fransum bij welke gelegenheid- voor de eerste maal is aangegaan – Berent Hamminck – na vooraf dezelven een geruime tijd met genoegen en met vrucht onderwijs te hebben gehad. Landbouwer te Fransum.

* Berend Egbert Hamming was landbouwer op Maarhuisen, later onder Bafloo, hij was ouderling der Gemeente Maarhuisen-Obergum. Uit de lidmaten te Obergum en Maarhuizen: Berend Hammingh, ouderling op Maarhuizen, met Attestatie van de Ham in ‘t Wester Quartier in September 1765.

* Korneliske Reets, gedoopt Garnwerd 3 februari 1695. Zij overleed te Klein Garnwerd 19 juni 1773.
Huwde (1) Geert Reinder (Proclamatie Adorp 18 juni 1713) en zo grootmoeder van Geert Reinders, bijgenaamd “Enter”, te klein Garnwerd.
Huwde (2) Eeuwe Tjaards (gehuwd Garnwerd 27 november 1718.
Huwde (3) Jan Jacobs Tempel (Proclamatie Winsum 13 maart 1740).

* Uit: Groninger gedenkwaardigheden. A. Pathuis. No 1266. 1773, den 19 Juny, is overleden in het 79ste jaar haars ouderdoms de deugtsame vrouwe Corneliske Reets, in leven Huisvrouw van de gecommitteerde raadt Jan Jacobs Tempel in Klein Garnwerd, verwachtende een zalig opstandinge door Jesus Christus haren Heer.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; 11 doorsneden, doch klaverbladen, 1 en 2.

* Jan Jacobs Tempel compareerde ten landdaage 1777 voor Hoofdkerk in het Westerkwartier. ZieL Rijksarchief Groningen. De landdagcomparanten der Ommelanden. Handschrift.
Wapen: In zilver een met twee blauwe pijlen van boven naar beneden schuin kruislings doorstoken rood hart, vergezeld van drie groene klaverbladen, de beide bovenste tussen de bovenkanten van de pijlen. Helmteken: drie los staande groene klaverbladen. Dekkleden: rood en zilver.

* Uit Groninger gedenkwaardigheden. A. Pathuis. No 1270. Anno 1792, den 28 spril, is overleden de oud gecommitteerde raad Jan Jacobs Tempel, in zijn leven voornaam huisman tot Garnwerd, in het 80 ste jaar zijnes ouderdoms en legt alhier ter plaats begraven in Hope van een Zalige Opstandinge.

* R.A.  XLV11.c.4.  11 Juli 1791. Huwelijks contr. Tussen de E. Berent Egberts Hamming en de Jonge Dogter Aaltjen Gerrards Mulder. Aan Bruidegomszijde de E. Jan Tempel Hamming als mondige zoon, de E. Jacobus Heerema als schoonzoon, de E. Jan Willems Smit als aangetrouwde oom en voormond, de E. Eybe Hoezum, goudsmid te Winsum, als oud neef en sibbe en de E. Freerk Jacobs als vreemde voogd over des Bruidegoms minderjarige zoon en aan de Bruidszijde de E. Gerard Martens Mulder en Stijntje Jacobs Tempel als vader en moeder, Marten Gerard Mulder als volle broeder.