Fragmenten Groninger Ommelanden en ander historisch naslagwerk, stamboom Hamming, Hammingh, Hamminck, Hammink.

03.001 Frederikus (Frederijkes) Hamminck, zoon van Egbert Hamminck en Aaltien van Marum.

Groninger gedenkwaardigheden A. Pathuis 4208, 1760 den 15 augustus is Swaantjen Wilhelmus de vrouw van Freederijkes Hammi(ing) Heere gerust enz. Zie D.T.B. no 555, ondertrouw 18-12-1757, vergelijk ver. G.D.W No 750.

03.003 Berend Hamminck, zoon van Egbert Hamminck en Aaltien van Marum.

LX1.d.j. Rechtelijke Archieven, d.d. 13 August 1761. Huwelijkscontract tussen Berent Hammingh- als bruidegom ten eenre- en de deugtsame Anna Jans Tempel, weduwe van Willem Jaspers, als bruid ten andere, Dedigslieden aan de bruidegomszijde waren: Aaltje van Marum, weduwe van Egbert Hammingh, als moeder. Frederikus Hammingh, als volle broeder. B van Marum als volle oom.
Aan des bruidszijde: Jan Jacobs Tempel als stedevader. Corneliske Reets als volle moeder. Jan WIllems Smit, als swager. Hilje Geerts, als halfzuster. Derk Jacobs Tempel als volle oom. Auktjen Jacobs Tempel, als volle moei. Aaltje Jacobs Tempel als volle moei.

Trouwboek van Groningen. Berent Hammink van Groningen, en Anna Jans Tempel van Klein Garnwerd, wed. Willem Jaspers, pro qua Claas Geerts als daartoe versagt en kerkelijke attestatie van den Ham in dato 21 deser Hyr van attestatie gepasseert met belastinge tot den Ham, 11 Aug. 1761.

Uit Doop en Trouwboeken van Ham en Fransum. Ledematen: Anno 1765 den 24 Maart, des Heeren Heilig Avondmaal gehouden te Fransum bij welke gelegenheid- voor de eerste maal is aangegaan – Berent Hamminck– na vooraf dezelven een geruime tijd met genoegen en met vrucht onderwijs te hebben gehad. Landbouwer te Fransum.

Berent Egbert Hamming was landbouwer op Maarhuizen later onder Bafloo, hij was ouderling der Gemeente Maarhuizen-Obergum.
Uit lidmaten te Obergum en Maarhuizen: Berent Hammingh, ouderling op Maarhuizen, met Attestatie van de Ham in ’t Wester Quartier in September 1765.

Korneliske Reets, gedoopt Garnwerd 3-2-1695. Huwde 1 Geert Reinder (Proclamatie Adorp 18-06-1713) en zo grootmoeder van Geert Reinders bijgenaamd ‘Enter’ te Klein Garnwerd. Huwde 2 Eeuwe Tjaards (gehuwd Garnwerd 27-11-1718) Huwde 3 Jan Jacobs Tempel (Proclamatie Winsum 13-03-1740) Zij overleed te Klein Garnwerd 19-06-1773.

Uit: Groninger gedenkwaardigheden. A. Pathuis. No 1266. 1773, den 19 Juny, is overleeden in het 79ste jaar haars ouderdoms de deugtsame vrouwe Corneliske Reerts, in leeven huisvrouw van de gecommitteerde raadt Jan Jacobs Tempel in Klein Garnwerd, verwachtende een zalig opstandinge dor Jesus Christus haren Hee.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; 11 doorsneden, doch de snijlijn ontbreekt: a. drie rozen; b. drie klaverbladen, 1 en 2.

Jan Jacobs Tempel compareerde ten landdage 1777 voor Hoofdkerk in het Westerkwartier. Zie: Rijksarchief Groningen. De Landdagcomparanten der Ommelanden.
Handschrift.
Wapen: In zilver een met twee blauwe pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken rond hart, vergezeld van drie groene klaverbladen, de beide bovenste tussen de bovenkanten van de pijlen. Helmteken: drie losstaande groene klaverbladen. Dekkleden: rood en zilver.

Uit Groninger gedenkwaardigheden. A. Pathuis. No 1270. Anno 1792, den 28 April, is overleden de oud gecommitteerde raad Jan Jacobs Tempel, in zijn leven voornaam huisman tot Garnwerd, in het 80ste jaar zijnes ouderdoms en legt alhier ten plaats begraven in Hope van een Zalige Opstandige.
Wapen: Gedeeld: 1 doorsneden; a. huismerk nr 168; b. drie klaverbladen; 11 een halve adelaar.

R.A. XLV11.c.4. 11 Juli 1791. Huwelijks contr. tusschen de E. Berent Egberts Hamming en de Jonge Dogter Aaltjen Gerrads Mulder.
Aan Bruidegomszijde de E. Jan Tempel Hamming als mondige zoon, de E. Jacobus Heerema als schoonzoon, de E. Jan Willems Smit als aangetrouwde oom en voormond, de E. Eybe Hoexum, goudsmid te Winsum, als oud neef en sibbe en de E. Freerk Jacobs als vreemde voogd over des Bruidegoms minderjarige zoon en aan des Bruidszijde de E. Gerard Martens Mulder en Stijntje Jacobs Tempel als vader en moeder, Marten Gerards Mulder als volle broeder.

De oudste kinderen van Jacob Jans Ritzema en Grietje Nannes zijn allen te Pieterburen gedoopt; de jongste zoon, met name Jacobus Heerema, werd gedoopt te Groningen, 22-11-1750; van hem stamt af de talrijke familie Heerema te Winsum en omstreken.

Overlijden te Obergum en Maarhuisen: Anna 1808 den 18 April is aangegeven door Jan Bruins, als lijkbezorger kennis gegeven dat den 14 April op Maarhuisen was overleden Aaltje Gerhardus Mulder, aldaar woonachtig, weduwe van wijlen Berend Hammingh, oud sijnde ruim 59 jaren, nalatende een zoon Gerhardus Hammingh geheeten. Zij was een dochter van Gerhardus Mulder en van Stijntje Jacobs Tempel.

Gerhardus Martens Mulder, landbouwer te Winsum, geboren te Leer September 1723, overleden te Winsum 27 Augustus 1808, huwde 22 Maart 1750 met Stijntje Jacobs Tempel. Anna 1808 den 27 Augustus is overleden: Gerhardus Martens Mulder, oud 84 jaar en 11 maanden Eheman van Stijntje Jacobs Tempel, verder nalatende een kind en een kindskind. In leven landbouwer te Winsum.

Overlijdensannonce in de Ommerlander Courant van 30 januari 1808:
Hedenavond ten tien uren, overleed mijn tedergeliefde Man Berend Hammingh in den ouderdom van 66 jaren en acht maanden, na eene gezegende echtverbintenis van 17 jaren. Hoe zeer ook dit verlies mij en mijn eenigen zoon, benevens des overledenens voorzoon en klein-kinderen, mage treffen, wenschen wij echter de beschikkinge der Voorzienigheid, als wij en goed te eerbiedigen.
Maarhuisen den 29 Januari 1808. Aaltjen G. Muller, Wed. B. Hammingh.

D.T.B. 1791 Rijksarchief Groningen:
Den 28 Augustus en 2 volgende Zondagen hebben hunne Huwelijks-voorstellingen ongehinderd gehad. De Berend Hammingh van Groningen woonachtig te Maarhuijzen, Ouderling der Gemeente en Aaltjen Gerhards Mulder J.D. van Winzum zijnde na vertoning ener Attestatie van Winzum den 11 September hier in den huwelijken staat ingezegend.

Uit de Naamlijst der ledematen naar de jaren hunner van komst hier geplaatst den 3 Juli 1793 en voorts vervolgt.
Berend Hammingh ouderling op Maarhuizen, gekomen met attestatie van den Ham in ’t Wester Quartier in september 1765 overleden.

Uit de Groninger Ommerlanden:
RA XLVII c.3. 15 Aug. 1768
Huwelijkscontract tusschen de E. Pieter Meynders en de Eerbare Jantjen Jacobs Ritsema. Aan bruidegomssijde D.E. Hinderijke Reuring als volle moeder en D.E. Jantjen Maynders als volle suster. An Bruidssijde D.E. wedman Jan Jacobs Ritsema als volle Broeder en voormond over des Bruids voorkin, D.E. Hilje Ritsema als volle suster en haar Eheman Andreas Jans als swager en sibbevoogt oner des Bruids voorkind, D.E. Berent Hamming als vreemde voogt. D.E. Geeske Ritsema en haar Eheman de collector Ebl Hindrix als volle suster en swager. D.E. Martjen en Auke en Klaas Jans vreemde voogt over Jacobus Heerema, des Bruids volle Broeder. (zie ook III.5.2. en III 5.6.)

Meer volgt…..